Patenty a užitné vzory v praxi – rozdíly a možnosti

Výsledky technické tvůrčí činnosti lze ochránit jak vynálezy, tak užitnými vzory, případně průmyslovými vzory.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentový úřad podrobuje každou patentovou přihlášku podrobnému formálnímu a věcnému průzkumu. Pokud je výsledkem průzkumu konstatování, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, je patent úřadem udělen.

Jak dlouho platí patent?

Celý proces trvá několik let a je poměrně finančně náročný, nicméně výsledkem je řádně udělený patent poskytující majiteli robustní výlučné právo využívat patentovaný vynález, poskytnout souhlas k využívání patentovaného vynálezu jiným osobám či na ně patent převést. Udělený patent platí dvacet let od podání přihlášky.

Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem

Patentová ochrana však není jedinou formou ochrany technických řešení. Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, lze chránit užitnými vzory. Proces udělení užitného vzoru je jednodušší, rychlejší a méně nákladný. Podmínky ochrany užitného vzoru jsou méně náročné na úroveň řešení na rozdíl od podmínek v případě ochrany patentem.

Rozdíl mezi patentem a užitným vzorem spočívá též v procesu udělování. U užitného vzoru nedochází k podrobnému věcnému průzkumu jako u patentu a úřad tedy nezkoumá, zdali daný předmět ochrany splňuje požadavky na novost a tvůrčí úroveň. Z toho tedy vyplývá, že udělený užitný vzor neposkytuje majiteli stejnou úroveň jistoty ochrany jako řádně udělený patent. V neposlední řadě je zde rozdíl v délce platnosti. Užitný vzor je chráněn pouze čtyři roky (v zemi kde je zapsán), s možností prodloužení o dvakrát tři roky (výhradně na žádost majitele). Maximální doba platnosti užitného vzoru je tedy 10 let oproti 20 letům v případě patentu.

Kdy se užitný vzor nehodí?

Ve srovnání s patentem se tedy ochrana užitným vzorem nehodí v případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až s větším časovým odstupem. Zároveň vzhledem k tomu, že v případě užitných vzorů nedochází k věcnému průzkumu, úřad užitné vzory pouze registruje, je ochrana užitným vzorem oproti patentové ochraně méně robustní.

Je na místě také zdůraznit, že zatímco požadavky na patentovou přihlášku a nároky jak věcné, tak formální na patent jsou celosvětově relativně standardizované, na užitný vzor se nároky v různých státech liší a mnohde se s užitným vzorem ani nepracuje.

Leave a Reply